НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 7

до Правил прийому до

НМУ імені О.О. Богомольця

 в 2018 році

 

 

Правила прийому до аспірантури

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у       2018 році

 

Правила прийому до аспірантури НМУ імені О.О.Богомольця у 2018 році розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; наказу МОН України від 18.03.2016 № 523 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»; наказу МОН України від 06.11.2015 № 1151; «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266»; Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом МОН від 13.10.2017 № 1378.

1.Загальні положення

1.1 Правила прийому до аспірантури затверджує Вчена рада НМУ імені О.О.Богомольця, як додаток до Правил прийому згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті НМУ.

1.2 Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти НМУ імені О.О. Богомольця здійснює відповідно до отриманої ліцензії за спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я, 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта, за спеціалізаціями, затвердженими Вченою радою НМУ (протокол № 12 від 27.05.2016) (табл. 1).

 

 

Таблиця 1

Спеціальності/спеціалізації за якими здійснюється провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у НМУ імені О.О. Богомольця

 

№ п/п

 

Назва спеціальності/спеціалізації

Форма навчання
Очна (денна/

вечірня)

Заочна (за кошти фізичних та юридичних осіб)
222 Медицина
1. Акушерство та гінекологія + +
2. Внутрішні хвороби + +
3. Кардіологія + +
4. Ревматологія + +
5. Хірургія + +
7. Нейрохірургія + +
8. Урологія + +
9. Онкологія + +
10. Інфекційні хвороби + +
11. Ендокринологія + +
12. Нервові хвороби + +
13. Психіатрія + +
15. Офтальмологія + +
14. Оториноларингологія + +
15. Шкірні та венеричні хвороби + +
16. Травматологія та ортопедія + +
17. Судова медицина + +
18. Фтизіатрія + +
19. Пульмонологія + +
20. Анестезіологія та інтенсивна терапія + +
21. Гастроентерологія

 

+ +
22. Загальна практика-сімейна медицина + +
23. Нормальна анатомія + +
24. Патологічна анатомія + +
25. Нормальна фізіологія + +
26. Патологічна фізіологія + +
27. Фармакологія + +
28. Клінічна фармакологія + +
29. Імунологія та алергологія + +
30. Гістологія, цитологія, ембріологія + +
31. Вірусологія + +
32. Мікробіологія + +
221 Стоматологія
1. Стоматологія + +
225 Медична психологія (Медична та психологічна реабілітація)
1. Медична психологія + +
226 Фармація, промислова фармація (Фармація)
1. Технологія ліків, організація

фармацевтичної справи та судова фармація

+ +
2. Фармацевтична хімія та фармакогнозія + +
3. Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів + +
228 Педіатрія
1. Педіатрія + +
2. Дитяча хірургія + +
229 Громадське здоров’я

 

спеціальності)

1. Гігієна та професійна патологія + +
2. Епідеміологія + +
3. Соціальна медицина + +
011 Освітні, педагогічні науки (Науки про освіту)
1. Теорія і методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) + +
015 Професійна освіта
1. Теорія і методика професійної освіти + +

Примітка:в залежності від потреб кафедр поточного року.

 

 

1.3 Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у НМУ імені О.О.Богомольця проводиться в аспірантурі за очною (денною та вечірньою) та заочною формами навчання*, а також поза аспірантурою (для працівників, які професійно здійснюють наукову, або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у НМУ імені О.О. Богомольця)**.

1.4 До аспірантури на конкурсній основі зараховуються особи, громадяни України, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або іншу повну вищу освіту (для спеціальностей Освітні, педагогічні науки (Науки про освіту) та Професійна освіта).

*Денна форма навчання у аспірантурі передбачає отримання стипендії аспірантом, вечірня форма навчання – стипендії не передбачає та претендент на вступ до аспірантури обов’язково повинен бути працевлаштований (за фахом), заочна форма навчання здійснюється на контрактних засадах.

**      Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у НМУ імені

О.О. Богомольця поза аспірантурою може розповсюджуватись тільки на обмежені випадки, визначені відповідним «Положенням» НМУ.

 

  1. Прийом документів до аспірантури НМУ імені О.О.Богомольця

 

Оголошення про прийом документів для вступу до аспірантури НМУ імені О.О. Богомольця розміщується на офіційному веб-сайті НМУ.

2.1 Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна комісія разом з відділом аспірантури і докторантури НМУ імені О.О. Богомольця в такі терміни (табл. 2).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Терміни прийому документів, складання вступних іспитів та зарахування на навчання до аспірантури у НМУ імені О.О. Богомольця

 

Етапи вступної кампанії Терміни
п/п
1. Початок прийому заяв та 12 липня
документів від вступників
2. Закінчення прийому заяв від вступників 20 липня
3. Терміни проведення вищим навчальним закладом 20-22 серпня
вступних іспитів
4. Оприлюднення рейтингового списку 23 серпня
рекомендованих до зарахування
5. Зарахування
1 вересня

 

2.2 Для вступу до аспірантури у НМУ імені О.О.Богомольця необхідно надати такі документи:

1)      заяву на ім’я ректора;

2)      особисто заповнений листок з обліку кадрів;

3)      завірену копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності з додатком;

4)      копію сертифіката спеціаліста (інтернатура, завірену);

5)      копію трудової книжки (завірену);

6)      медичну довідку про стан здоров’я №086/о;

7)      ксерокопію паспорта;

8)      ксерокопію довідки з ідентифікаційним кодом;

9)      список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

10)    сертифікат на підтвердження знання англійської мови тестів TOEFL, або

 

International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment (за наявності), або інші сертифікати аналогічного рівня, відповідно до чинної законодавчої бази.

11)    2 фотокартки 3х4.

Паспорт, оригінали документів (диплом магістра (спеціаліста) з додатком, серитифікат спеціаліста (інтернатура), диплом про вищу освіту з додатком, сертифікати), пред’являються особисто.

Копії документів без    пред’явлення      оригіналів не      приймаються.

Документи подаються у паперових папках.

3.Організація прийому до аспірантури

3.1 Для прийому вступників на здобуття ступеня доктора філософії наказом ректора створюється приймальна комісія, що організовує прийом документів, вступні іспити, виконує конкурсний відбір претендентів на зарахування.

3.2 До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому.

3.3 Оприлюднення списку осіб, допущених до складання вступних випробувань здійснюється через офіційний веб-сайт НМУ імені О.О. Богомольця.

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлені терміни документів.

3.4 Вступні випробування до аспірантури у НМУ імені О.О. Богомольця складаються з:

1) вступного іспиту із спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (221 Стоматологія, 222 Медицина, 225 Медична психологія, 226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я, 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта).

2) вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі,

що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступні іспити мають однаковий ваговий коефіцієнт.

Вступник, що підтвердив свій рівень знань іноземної мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment рівня B2, або сертифікатів аналогічного рівня, згідно чинного законодавства, звільняється від складання вступного іспиту, та зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови за найвищим балом.

3.5 Сума вагових коефіцієнтів іспитів становить 1. Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного іспиту зі спеціальності та іноземної мови, помножених на вагові коефіцієнти.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні впродовж одного календарного року.

3.6 Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

3.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися хоча б на одне із вступних випробувань, або знання яких були оцінені незадовільно, до складання наступних вступних випробувань та участі у конкурсному відборі не допускаються.

3.8 За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною цими правилами прийому.

3.9. Перескладання вступних випробувань не допускається.

3.10. У разі однакових конкурсних балів при зарахуванні до аспірантури перевагами вважаються: наукові публікації, патенти на винахід та/або інші наукові здобутки.

4.Проведення вступних випробувань

4.1 Вступні випробування до аспірантури у НМУ імені О.О.Богомольця проводяться предметними комісіями, до складу яких входить три-п’ять осіб,які призначаються ректором НМУ імені О.О. Богомольця.

4.2 До складу предметних комісій залучаються доктори та кандидати наук, доктори філософії, які відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми і проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть залучатися особи,що мають науковий ступінь з філологічних або з педагогічних наук, вільно володіють відповідною іноземною мовою на рівні (згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти): автономного (Effective Operational Proficiency або C1) або компетентного (Mastery або С2), що має бути підтверджено сертифікатом незалежної організації.

5.Зарахування до аспірантури

5.1 За результатами вступних випробувань, приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною даними Правилами прийому. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора НМУ імені О.О. Богомольця, що формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Про рішення приймальної комісії щодо зарахування до аспірантури на місця державного замовлення НМУ імені О.О. Богомольця інформує Міністерство охорони здоров’я України.

5.2 Зарахування на навчання до аспірантури, затверджується наказом ректора НМУ імені О.О. Богомольця. Науковий керівник призначається зі складу науково-педагогічних кадрів одночасно із затвердженням теми дисертації. За рішенням Вченої ради, аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин педагогічного навантаження та обов’язків.

5.3 Подання претендентом на вступ до аспірантури недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту вищу освіту, про складені іспити, опубліковані наукові праці тощо, є підставою для відмови та відрахування.

6.Фінансування

6.1 Для громадян України підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

6.2 Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість визначаються Вченою радою НМУ імені О.О.Богомольця з урахуванням обсягу, вказаного в ліцензії, за якою здійснюється освітня діяльність на третьому рівні вищої освіти.

6.3 Особи, які раніше навчалися в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або були відраховані з неї достроково, мають право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 

Правила прийому до докторантури

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

у 2018 році

 

Правила прийому до докторантури НМУ імені О.О.Богомольця у 2018 році розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266»; Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом МОН від 13.10.2017 № 1378.

Правила прийому до докторантури затверджує Вчена рада НМУ імені О.О.Богомольця, як додаток до Правил прийому згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів, та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті НМУ.

  1. Прийом документів

1.1. До докторантури приймаються особи (громадяни України), які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометничних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Оголошення про прийом документів для вступу до докторантури НМУ імені О.О. Богомольця розміщується на офіційному веб-сайті НМУ.

2.2 Прийом документів для вступу до докторантури здійснює приймальна комісія разом із відділом аспірантури і докторантури НМУ імені О.О.Богомольця відповідно термінів прийому до аспірантури.

2.3. Для вступу до докторантури у НМУ імені О.О.Богомольця необхідно надати такі документи:

1)      заяву на ім’я ректора;

2)      особисто заповнений листок з обліку кадрів;

3)      завірену копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;

4)      копію сертифіката спеціаліста про закінчення інтернатури (завірену);

5)      копію диплома доктора філософії або кандидата наук;

6)      письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НМУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

7)      рішення кафедри, Вченої ради НМУ.

8)      медичну довідку про стан здоров’я №086/о;

9)      ксерокопію паспорта;

10)    ксерокопію довідки з ідентифікаційним кодом;

11) список опублікованих наукових праць і винаходів.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Документи подаються у паперових папках.

2.Організація прийому до докторантури

2.1. Для вступу до докторантури вступник не менше, ніж за два місяці до вступу подає кафедрі чи іншому структурному підрозділу НМУ розгорнуту пропозицію,в    якій міститься план дисертаційної роботи та (або) інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

2.2. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради НМУ.

2.3. Вчена рада НМУ в місячний термін розглядає висновок кафедри щодо в кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

3.Зарахування до докторантури

3.1.Зарахування до докторантури здійснюється наказом ректора на підставі рішення Вченої ради та представлених документів до приймальної комісії.